نشریه: مدریت صنعتی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ: دوره ۵، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱-۲۰

بهینه‌سازی سبد پروژه سازمانی به‌دلیل پیچیدگی ارزیابی پروژه‌ها و همچنین محدودیت منابع همواره با چالش‌های تصمیم‌گیری متعددی روبرو است. مطالعات بسیاری برای ارائه و بررسی عملکرد مدل‌ها و الگوریتم‌های بهینه‌سازی سبد پروژه انجام شده است. با این وجود لحاظ اثرات متقابل بین پروژه­ها در بسیاری از این پژوهش‌ها مغفول مانده است. اگرچه لحاظ کردن اثرات متقابل بین پروژه‌ها باعث پیچیدگی مضاعف مسئله انتخاب سبد پروژه می‌شود، صرف نظرکردن از محاسبه این اثرات ممکن است کارایی فرآیند تصمیم‌گیری و مطلوبیت سبد پایانی پروژه را به‌شدت تحت تأثیر قراردهد. در این مقاله ابتدا فرمولاسیون مسئله انتخاب سبد پروژه با درنظر گرفتن اثرات متقابل بین پروژه ها انجام شده است. سپس مسئله انتخاب سبد پروژه با درنظر گرفتن اثرات متقابل پروژه‌ها با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ICA بررسی شده است. لحاظ کردن اثرات متقابل در انتخاب سبد نهایی و برازندگی آن را تحت تأثیرات قابل‌توجه بالایی قرار می‌دهد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که روش ICA نسبت‌به روش الگوریتم‌‌هایGA ، PSO و CPSO که پیش از این در این‌گونه مسائل به‌کار رفته است برتری دارد.

دانلود فایلدانلود مقاله