نمرات میان ترم ریاضیات پایه(۱۹ اردیبهشت ۹۶)

شماره دانشجویی نمره(از ۱۰۰) شماره دانشجویی نمره(از ۱۰۰) ۴۳۰۳۹۵۰۷۴ ۶۰ ۴۳۰۱۹۵۰۴۶ ۱۰ ۴۳۰۱۹۵۰۳۱ – ۴۳۰۱۹۵۰۴۷ ۶۸ ۴۳۰۱۹۵۰۳۲ ۲۰ ۴۳۰۸۹۵۰۵۴ ۵۴ ۴۳۰۸۹۵۰۴۲ ۷۵ ۴۳۰۸۹۵۰۵۶ ۵ ۴۳۰۲۹۵۰۹۱ ۱۹ ۸۱۰۱۹۳۵۷۴ ۲۰ ۴۳۰۱۸۵۱۰۷ ۷۸ ۴۳۰۵۹۵۰۵۷ ۲۳ ۴۳۰۱۹۵۰۳۷ ۲۵ ۴۳۰۲۹۵۱۰۷ ۵ ۴۳۰۵۹۵۰۴۵ ۳۷ ۴۳۰۸۹۵۰۵۷ ۶۱ ۴۳۰۱۹۵۰۳۹ ۳۱ ۴۳۰۲۹۵۱۱۰ ۱۱ ۴۳۰۲۹۵۰۹۶ ۴۸ ۴۳۰۱۹۵۰۵۴ – ۴۳۰۲۹۵۰۹۸ ۳۳ ۴۳۰۱۹۵۰۵۵ ۲۰ ۲۲۰۱۹۲۴۸۶۷ ۵۹ ۴۳۰۵۹۵۰۶۴ […]