شماره دانشجویی
نمره(از ۱۰۰)
شماره دانشجویی
نمره(از ۱۰۰)
۴۳۰۳۹۵۰۷۴
۶۰
۴۳۰۱۹۵۰۴۶
۱۰
۴۳۰۱۹۵۰۳۱
۴۳۰۱۹۵۰۴۷
۶۸
۴۳۰۱۹۵۰۳۲
۲۰
۴۳۰۸۹۵۰۵۴
۵۴
۴۳۰۸۹۵۰۴۲
۷۵
۴۳۰۸۹۵۰۵۶
۵
۴۳۰۲۹۵۰۹۱
۱۹
۸۱۰۱۹۳۵۷۴
۲۰
۴۳۰۱۸۵۱۰۷
۷۸
۴۳۰۵۹۵۰۵۷
۲۳
۴۳۰۱۹۵۰۳۷
۲۵
۴۳۰۲۹۵۱۰۷
۵
۴۳۰۵۹۵۰۴۵
۳۷
۴۳۰۸۹۵۰۵۷
۶۱
۴۳۰۱۹۵۰۳۹
۳۱
۴۳۰۲۹۵۱۱۰
۱۱
۴۳۰۲۹۵۰۹۶
۴۸
۴۳۰۱۹۵۰۵۴
۴۳۰۲۹۵۰۹۸
۳۳
۴۳۰۱۹۵۰۵۵
۲۰
۲۲۰۱۹۲۴۸۶۷
۵۹
۴۳۰۵۹۵۰۶۴
۱۹
۶۱۰۱۹۵۰۹۳
۸۸
۶۱۰۳۹۲۱۴۲
۶۹
۴۳۰۱۹۵۰۴۱
۵۸
۴۳۰۱۹۵۰۵۷
۸۳
۴۳۰۸۹۵۰۵۱
۱۵
۴۳۰۲۹۵۱۱۶
۸
۴۳۰۳۹۵۰۸۷
۱۵
۴۳۰۸۹۵۰۶۵
۵
۴۳۰۱۹۵۰۴۳
۵۶