اگر باور کنید که می توانید یعنی نیمی از راه را پیموده اید… 

تمرینات سری ۱ ریاضیات پایه

!!! مهلت تحویل تمرین: ۹۵/۱۲/۱۰