آرشیو ماهانه

به اردیبهشت, ۱۳۹۶

نمرات میان ترم ریاضیات پایه(۱۹ اردیبهشت ۹۶)

شماره دانشجویی
نمره(از ۱۰۰)
شماره دانشجویی
نمره(از ۱۰۰)
۴۳۰۳۹۵۰۷۴
۶۰
۴۳۰۱۹۵۰۴۶
۱۰
۴۳۰۱۹۵۰۳۱
۴۳۰۱۹۵۰۴۷
۶۸
۴۳۰۱۹۵۰۳۲
۲۰
۴۳۰۸۹۵۰۵۴
۵۴
۴۳۰۸۹۵۰۴۲
۷۵
۴۳۰۸۹۵۰۵۶
۵
۴۳۰۲۹۵۰۹۱
۱۹
۸۱۰۱۹۳۵۷۴
۲۰
۴۳۰۱۸۵۱۰۷
۷۸
۴۳۰۵۹۵۰۵۷
۲۳
۴۳۰۱۹۵۰۳۷
۲۵
۴۳۰۲۹۵۱۰۷
۵
۴۳۰۵۹۵۰۴۵
۳۷
۴۳۰۸۹۵۰۵۷
۶۱
۴۳۰۱۹۵۰۳۹
۳۱
۴۳۰۲۹۵۱۱۰
۱۱
۴۳۰۲۹۵۰۹۶
۴۸
۴۳۰۱۹۵۰۵۴
۴۳۰۲۹۵۰۹۸
۳۳
۴۳۰۱۹۵۰۵۵
۲۰
۲۲۰۱۹۲۴۸۶۷
۵۹
۴۳۰۵۹۵۰۶۴
۱۹
۶۱۰۱۹۵۰۹۳
۸۸
۶۱۰۳۹۲۱۴۲
۶۹
۴۳۰۱۹۵۰۴۱
۵۸
۴۳۰۱۹۵۰۵۷
۸۳
۴۳۰۸۹۵۰۵۱
۱۵
۴۳۰۲۹۵۱۱۶
۸
۴۳۰۳۹۵۰۸۷
۱۵
۴۳۰۸۹۵۰۶۵
۵
۴۳۰۱۹۵۰۴۳
۵۶

تمرین سری ۲ ریاضیات پایه

تمرینات سری ۲ ریاضیات پایه

دانلود فایل

!!! مهلت تحویل تمرین: ۹۶/۰۲/۲۶