بهینه‌سازی سبد پروژه‌های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

نشریه: مدریت صنعتی دانشگاه تهران تاریخ چاپ: دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-20 بهینه‌سازی سبد پروژه سازمانی به‌دلیل پیچیدگی ارزیابی پروژه‌ها و همچنین محدودیت...

ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه با آثار متقابل و اشتراک منابع بین پروژه...

نشریه: مدریت صنعتی دانشگاه تهران تاریخ چاپ: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-42 انبوه پروژه­ های سازمانی و پیچیدگی های تصمیم گیری پیرامون آنها...

محبوبترین نوشته ها